កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ និង​វេយ្យាករណ៍​ភាសាខ្មែរ​​​សម្រាប់ OpenOffice និង LibreOffice ថ្មី​បំផុត

យើង​ទើប​នឹង​បន្ថែម ច្បាប់​ថ្មី​ខ្លះ ក្នុង​កម្មវិធី ត្រួតពិនិត្យ​វេយ្យាករណ៍​ភាសាខ្មែរ ហើយ​សម្រាប់​កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ យើង​ក៏បាន​បន្ថែម ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​ឲ្យ​កម្មវិធី​នេះ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង។
​យើង​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​ទាំង​ពី​នេះ​ជា​មួក​កម្មវិធី​ (http://www.openoffice.org) and LibreOffice (http://www.libreoffice.org)
លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​កម្មវិធី​នេះ​បាន​ដោយ​ចុះ​លើ​ពាក្យ​ទាញ​យក​ខាង​ក្រោម​នេះ​

ទាញ​យក៖ កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​វេយ្យាករណ៍​ភាសាខ្មែរ​​​​ដែល​ប្រើ​ LanguageTool របស់​ស.ស.ឈ.ន.ក កំណែ​អាល់ហ្វា​៣.៤

ទាញ​យក៖ កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ភាសាខ្មែរ​របស់​ស.ស.ឈ.ន.ក កំណែ​១.៦

  • គង់ សម្បត្តិ

    ខ្ញុំ ចង់ បាន​ កម្មវិធី ថ្មី

  • ssun

    i need to use this program thanks