ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ

គេហទំព័រ ទាញ​យក ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ
sbbic-khmer-spelling-checker-for-Microsoft-Word

SBBIC Khmer Spelling Checker for Microsoft Word

Download a free Khmer Spelling Checker for Microsoft Word 2010-2013 today (Windows only)! Pleas see ...
អានបន្ថែម
khmer-spelling-checker1

កម្មវិធី​​​ត្រួត​​​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ខ្មែរ​​​សំរាប់ OpenOffice និង LibreOffice

An extension for OpenOffice.org 3.3+ and LibreOffice to include a Khmer spelling checker. Based on t...
អានបន្ថែម
spelling-firefox-khmer

ឧបករណ៍ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ សំរាប់ប្រើលើ Firefox និង Thunderbird

ពួក​យើង​ទើប​នឹង​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នូវ​ឧបករណ៍​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ខ្មែរ​មួយ​សំរាប់​ដំឡើង​លើ Firefox។ សូ...
អានបន្ថែម
SBBIC-KHMER-WORDS-LIST

SBBIC Khmer Word List

We have published a spelling checker which you can download here, but if you are interested in the w...
អានបន្ថែម

Khmer Spelling Checker for Adobe InDesign CS 5.5

UPDATE: Our solution does not yet work perfectly – line-breaks do not work with a hair space, ...
អានបន្ថែម
PAN-Khmer-Spell-Checker

PAN Khmer Spell Checker

This is a Khmer spelling checker developed by PAN Localization and in a stand-alone program or embed...
អានបន្ថែម
khspell

Khspell

This is an open source project Khmer spelling checker in the works (currently it is stand alone usin...
អានបន្ថែម

No comments

Leave a Reply