ឧបករណ៍​​​ពុម្ពអក្សរ​​​និង​​​ក្ដារចុច

គេហទំព័រ » ទាញ​យក » ឧបករណ៍​​​ពុម្ពអក្សរ​​​និង​​​ក្ដារចុច
download-all-khmer-fonts

ទាញ​យក​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ទាំង​អស់

Looking around for all the available Khmer Unicode fonts can be time consuming, so we have created t...
convert-khmer-unicode

Online Khmer Legacy to Unicode Converter

Convert Khmer Limon to Unicode online! Or even Khmer ABC to Unicode. Having trouble getting a Khmer ...
mondulkiri-volt-file

How to Create a New Khmer Unicode Font

The creator of the Khmer Unicode font Mondulkiri has graciously included everything you need to know...
our-fonts-khmer

Our Fonts – Khmer Unicode Font Site

Check out “អក្សរយើង” (Our Fonts) a website dedicated to Khmer Unicode Fonts. A very good...
google-khmer-fonts-web

Google Web Fonts API for Khmer Unicode

One of the issues in the past for using Khmer Unicode on a website was you never knew which fonts th...
sbbic-serif-font

Khmer SBBIC Serif Font

One of the issues with the current Khmer Unicode fonts is the English characters included do not loo...
sbbic-system-khmer-font

Khmer SBBIC Unicode System Font

One of the issues with the current Khmer Unicode fonts is the English characters included do not loo...
hanuman-khmer-font

Hanuman Khmer Font

This is a free font made by Danh Hong available on the Google’s Font Directory. DOWNLOAD: Hanu...
Khmer-character-picker

Khmer Character Picker

Here is a great tool to help those of you who don’t quite have a handle on Khmer Unicode, or i...
keyboard-layout-creator

Khmer Unicode Keyboard Layout for Microsoft Keyboard Layout Creator

If you would like to create your own custom Khmer Unicode Keyboard you can download this source file...

No comments

Leave a Reply