ឧបករណ៍​​​ពុម្ពអក្សរ​​​និង​​​ក្ដារចុច

គេហទំព័រ ទាញ​យក ឧបករណ៍​​​ពុម្ពអក្សរ​​​និង​​​ក្ដារចុច
download-all-khmer-fonts

ទាញ​យក​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ទាំង​អស់

Looking around for all the available Khmer Unicode fonts can be time consuming, so we have created t...
convert-khmer-unicode

Online Khmer Legacy to Unicode Converter

Convert Khmer Limon to Unicode online! Or even Khmer ABC to Unicode. Having trouble getting a Khmer ...
mondulkiri-volt-file

How to Create a New Khmer Unicode Font

The creator of the Khmer Unicode font Mondulkiri has graciously included everything you need to know...
our-fonts-khmer

Our Fonts – Khmer Unicode Font Site

Check out “អក្សរយើង” (Our Fonts) a website dedicated to Khmer Unicode Fonts. A very good...
google-khmer-fonts-web

Google Web Fonts API for Khmer Unicode

One of the issues in the past for using Khmer Unicode on a website was you never knew which fonts th...
sbbic-serif-font

Khmer SBBIC Serif Font

One of the issues with the current Khmer Unicode fonts is the English characters included do not loo...
sbbic-system-khmer-font

Khmer SBBIC Unicode System Font

One of the issues with the current Khmer Unicode fonts is the English characters included do not loo...
hanuman-khmer-font

Hanuman Khmer Font

This is a free font made by Danh Hong available on the Google’s Font Directory. DOWNLOAD: Hanu...
Khmer-character-picker

Khmer Character Picker

Here is a great tool to help those of you who don’t quite have a handle on Khmer Unicode, or i...
sbbic-khmer-unicode-keyboard

SBBIC Khmer Unicode Keyboard 1.0 64-bit and 32-bit Windows and Mac OS X

This keyboard includes some additions that we felt were needed so we didn’t have to switch bet...

No comments

Leave a Reply