កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ និង​វេយ្យាករណ៍​ភាសាខ្មែរ​​​សម្រាប់ OpenOffice និង LibreOffice ថ្មី​បំផុត

យើង​ទើប​នឹង​បន្ថែម ច្បាប់​ថ្មី​ខ្លះ ក្នុង​កម្មវិធី ត្រួតពិនិត្យ​វេយ្យាករណ៍​ភាសាខ្មែរ ហើយ​សម្រាប់​កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ យើង​ក៏បាន​បន្ថែម ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​ឲ្យ​កម្មវិធី​នេះ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង។ ​យើង​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​ទាំង​ពី​នេះ​ជា​មួក​កម្មវិធី​ (http://www.openoffice.org) and LibreOffice (http://www.libreoffice.org) លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​កម្មវិធី​នេះ​បាន​ដោយ​ចុះ​លើ​ពាក្យ​ទាញ​យក​ខាង​ក្រោម​នេះ​

ទាញយក “SBBIC Khmer Grammar Checker” LanguageTool-ALPHA-3.5-SBBIC.zip – Downloaded 9273 times – 34 MB

ទាញយក “SBBIC Khmer Spelling Checker for OpenOffice and LibreOffice” khmer-spelling-checker-sbbic-version – Downloaded 1144 times – 20 B

2 Comments. Leave new

Leave a Reply